عکس قبل و بعد بیماران ارتودنسی

Overjet and Class II Malocclusion

Crowding and Class I Malocclusion

کلاس 1 اصلاح نامرتبی دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

Space Opening

ایجاد فضا برای رویش دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

Deepbite Correction and Class II Malocclusion

کلاس 2 و اصلاح نیش عمیق دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

Space Opening

ایجاد فضا برای رویش دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

Deepbite Correction

اصلاح نیش عمیق دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

General Opening

ایجاد فضا برای رویش دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

General Opening

ایجاد فضا برای رویش دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

Severe Crowding

اصلاح ازدحام شدید دندان ها

Overjet and Class II Malocclusion

Severe Crowding

اصلاح ازدحام شدید دندان ها

بارگزاری بیشتر

Copyright © 2015-2022 Orthodontic-Clinic. All rights reserved.
Powered by E.SH